بسم الله الرحمن الرحیم

رُخصت

گارگران (کارکنان) کارخانه ها (ادارات،موسسات، شرکتهاو...) و همچنین کارگران "زوادها" ( کارگاهها و کارخانه ها و..)در طول خدمت خود از چند نوع رخصت ( مرخصی) می توانند استفاده کنند. نوع اول رخصت محنتی ( مرخصی کاری یا سالیانه) است. که معمولاً در سال 30 روز است . نوع دوم را رخصت اجتماعی می گویند که بنا به دلایلی همچون زایمان یا اشتغال به تحصیل می توان از آن استفاده کرد. رخصت سوم رخصت بی پولی یا همان مرخصی بدون حقوق است . اما معادل مرخصی استعلاجی در تاجیکستان عبارت روزهای کارناشایمی است یعنی روزهایی که کارگر به علت کسلی(بیماری) قادر به کار نیست و این امر باید از سوی پزشک معتمد گواهی شود.