بسم الله الرحمن الرحیم

نان شکنان

یکی از عنعنه ها(سنت­ها) در ازدواج تاجیکان  "نان شکنان" است . بر اساس این سنت پس از خواستگاری اگر داماد مقبول خانواده عروس واقع شود . از خانواده داماد دعوت به عمل می آید ، توسط خانواده عروس مقداری نان طبخ شده و آنگاه از یک قرص نان تکه ای را به داماد داده و تکه ای را هم به عروس و این نشانه ای است که دختر و خانواده اش پسر را پذیرفته و آماده مراحل بعدی هستند . همچنین قرص نانی به همراه چند تکه قند برای همسایه ها می دهند تا همسایه ها هم فهما گردند ( متوجه شوند) که دختر " فاتحه "  شده است . ( نامزد کرده و به زودی شوی دار می شود).