بسم الله الرحمن الرحیم

زبرافکن

"زبر افکن" یا "نقطه فروش سوزش واری" محل عرضه بنزین و گاز و سوخت های مشابه در تاجیکستان است.

علیرغم اینکه در سطح شهر دوشنبه و جاده های ارتباطی "زبر افکن" یا "نقطه فروش سوزش واری" مدرن و امروزی به وفور وجود دارد اما بیشترین فروش بنزین را دستفروشانی دارند که بنزین را پیمانه ای عرضه می کنند . ظاهراً آفتاموبیل داران ( ماشین داران) چون بنزین دستفروشان را به چشم می بینند و به پیمانه آنها بیشتر مطمئن هستند به این عرضه کنندگان بنزین بیشتر مراجعه دارند. نکته جالب دیگر اینکه  بیشترین میزان بنزینی که در هر نوبت درون باک ریخته می شود 5 لیتر است ....