بسم الله الرحمن الرحیم 

الفبای سرلیک ( خطی که تاجیکان با آن فارسی را می نویسند)

مردم تاجیکسان هرچند به فارسی شیرینی تکلم می کنند امابیشتر آنها  از نوشتن به خط زیبای فارسی یا به تعبیر خودشان«خط نیاکان» ناتوانند.خط فارسی در تاجیکستان در دورۀ شوروی کنار گذاشته شد و جای خود را نخست به خط لاتین و سپس به خط سرلیک (روسی) داد. هم اینک گفته ها و اندیشه های مردم تاجیکستان  به خط روسی نوشته می‌شود. سرلیک یا کرلیک الفبایی است برگرفته از الفبای یونانی که برملت‌هایی که زیرسلطه روس‌ها بوده‌اند تحمیل شده است.

شایان ذکراست که به علت عدم دسترسی به فونت خاص الفبای سرلیک برخی ازحروف ناقص هستند مثل  ک و ق - خ و ح - ج و چ و...


1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

F

اَ

ب

و

گ

غ

6

7

8

9

10

Д

Е

Ё

Ж

З

د

یِ

یا

ژ

ز-ذ-ض-ظ

11

12

13

14

15

И

Й

Й

К

К

ِا

ی آخر

ی

ک

ق

16

17

18

19

20

Л

М

Н

О

П

ل

م

ن

آ

پ

21

22

23

24

25

Р

С

Т

У

У

ر

س- ص- ث

ت- ط

او- ضمه

و

26

27

28

29

30

ф

Х

Х

Ч

Ч

ف

خ

ح- ه

چ

ج

31

32

33

34

35

ш

Ъ

Э

Ю

Я

ش

ع- همزه

اِ

یو

یَ