بسم الله الرحمن الرحیم

کمپیر

برخی از عبارات و اصطلاحات رایج در تاجیکستان واقعاً زیبا و جالب هستند به این چند نمونه توجه کنید

کمپیر= پیرزن ( زنان بالای شصت سال)

موسفید= پیرمرد (مردان بالای شصت سال)

بُزبالا= زن یا مرد تنومند وهیکل مند

سیرکار= پرکار ، پرمشغله

پیاده گرد= عابر

واخوری= ملاقات، دیدار

زینه= مرحله، مرتبه

حافظی= خوانندگی

آواز= نظر ، رای

آوازهای اغواگرایانه= شایعه

آب انبار= سد

راههای آفتاموبیل گرد= جاده

تلفن موبیلی = تلفن همراه

سوختار =آتش

لای = گل

خُنک= سرد

خُنک خوری= سرماخوردگی

دسترخان=سفره

شیشتن=نشستن

طغری کردن= درست کردن

آلش کردن= معوضه نمودن - تعویض کردن

قاق شدن = خشک شدن

هوی کردن = باز کردن درب

رفته ایستاده است = داردمی رود - درحال رفتن است

عرفه = آستانه - به نزدیکی

ماده ترگنده = مواد منفجره