بسم الله الرحمن الرحیم

جغرافیای تاجیکستان

موقعیت جغرافیایی: 39 درجة شمالی و 71 شرقی در آسیای مرکزی و در منطقه زمانی: 5+ UTC

در جنوب به طول ۱۲۰۶ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، در شمال غربی آن ازبکستان قرار دارد که طول این مرز بالغ ۱۱۶۱ کیلومتر بوده و در شمال به اندازه ۸۷۰ کیلومتر با قرقیزستان مرز دارد، همچنان در سمت شرق تاجیکستان چین قرار دارد ۴۱۴ کیلومتر با تاجیکستان مرز دارد. کل مساحت تاجیکستان ۱۴۳٬۱۰۰ کیلومتر مربع، و جمعیت آن حدود هفت میلیون نفر است.