بسم الله الرحمن الرحیم

اُوقات

درست است که یکی از مشترکات مردم تاجیکستان و ایران زبان است اما در این بین تفاوت دربرخی از واژه ها به قدری عجیب و غیر منتظره است که فکر می کنی  درک  کلمات و واژه های یک زبان بیگانه آسان تر است. از جمله این واژگان واژه اوقات است که در ایران آن را به سختی می گذرانند و در اینجا با حلاوت و لذت میلش می کنند البته میل فارسی ایرانی نه میل فارسی تاجیکی!!!

مردم تاجیکستان که یکی از پرکاربرد ترین وآژه­هایشان مَیلی و مَیلش ( باشد، هرچه تو بگویی، خداحافظ و...) به آنچه که ما غذا گفته و در ظهر و شام میل می کنیم اوقات می گویند و آن را با لذت تمام و عموماً با دست می خورند ....