بسم الله الرحمن الرحیم

تَندُرچراغک

بهار تاجیکستان همراه است با سرسبزی و بارش های غافلگیرانه مکرر در مکرر و این بارش های ناگهانی همراه است با غرش های آسمان یا همان رعدو برق که در تاحیکستان تَندُرچراغک نامیده می شود البته تاجیکان با واژه رعدو برق هم آشنا بوده و از آن هم استفاده می کنند.