بسم الله الرحمن الرحیم

سندهای معیاری

دستورالعمل ها و قاعده های حکومتی که رعایت آنها برای همه ضروری بوده و عدم رعایت آنها جرم است و در واقع دستورالعمل های اجرایی قوانین مصوب هستند  را در تاجیکستان سندهای معیاری می نامند . در آستانه جشن های بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان یکی از انتقادات برخی از مردم و مسئولین این است که چرا علیرغم وضع قوانین متنوع و مختلف در این چند سال ،  معیارهای قانونی آنها وضع نشده است و بعضاً تناقض بین قوانین جدید و سندهای معیاری به ارث مانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی مشکلاتی را برای مردم و مسئولین ایجاد کرده است.