بسم الله الرحمن الرحیم

قطعه زمین نزد حولگی

تاجیکستان را به تعبیری می توان کشوری کوهی دانست چرا که بیش از 93% آن کوه بوده و تنها 7% آن هموار و مسطح است. این ویژگی جغرافیایی و طبیعی یکی از مشکلات این کشور می باشد هرچند که از منظری دیگر می تواند مزیتی به حساب آید.

حال که زمین کم است و اقتصاد کشور وابسته به کشاورزی و بهره گیری از زمین است پس باید به صورت ثمره ناک از زمینهای کشاورزی بهره برد. در این راستا چند سالی است که کشت دو و سه باره زمین و کشت در زیر درختان باغ ها توصیه گردیده و علاوه برآن در یک تدبیر حکومتی قطعات زمین نزد حولگی ( حیاط خانه های مسکونی) به صاحبان خانه واگذارشده و از آنها خواسته می شود که در این زمین ها محصولات غذایی مورد نیاز عائله شان را کشت کرده و در صورت مازاد بر مصرف بودن محصولات آنها را به بازار عرضه نمایند. مطابق گزارش های رسمی در چند سال اخیر و در راستای این تدبیر بالغ بر 120000 هکتار زمین نزد حولگی به حدود یک میلیون خانوار واگذار شده و مورد استفاده واقع شده است.