بسم الله الرحمن الرحیم

 تاجیکستان و میر سیدعلی همدانی

یکی از مشاهیر تاجیکستان میرسید علی همدانی است که به عنوان یکی از نبیره­های پیامبر گرامی اسلام(ص) و از اولیاءالهی و صاحب معجزات و کرامت­های بسیار، از احترام و شانیت بسیار برخوردار است. اقدامات و فعالیت­های گسترده میرسیدعلی همدانی در تاجیکستان به ویژه در منطقه ختلان و شهر کولاب تاثیرات گسترده و بسیاری برپیشینه علمی، فرهنگی و ادبی داشته است. معروف ترین سروده میرسیدعلی همدانی  که بیانگر روح بلند و ژرف اندیشی و ... میر سیدعلی همدانی است در روی اسکناس ده سامانی این کشور آمده  و ورد زبان همگان است:

هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد
هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اند راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی از باغ وصلش بشکفد بی خار باد
در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار
هر که ما را رنجه دارد، راحتش بسیار باد

همین سه بیت توصیف گر روحیات مردم تاجیکستان و صفا و صمیمتی است که کسی نمی تواند منکر آن شود !!