بسم الله الرحمن الرحیم

بستنی

در تاجیکستان به آنچه که ما بستنی میگوئیم "یخ ماست"  یا "مروژنی" می گویند اما در این مطلب می خواهم از بستنی های دیگر بگویم، بستنی هایی که برای همه به ویژه دانشجویان خارج از کشور ضروری است. این بستنی ها را  مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری در فتوت نامه سلطانی که از فتوت نامه های جامع و کامل است در اول کتاب بزرگ خود تحت عنوان شرف علم اینگونه برشماری کرده  است.

اول – بستن چشم از نظر حرام و نادیدنی.
دویم – بستن گوش از ناشنیدنی ها.
سیم – بستن زبان از نا گفتنی ها.
چهارم – بستن فکر از غیر.
پنجم – بستن سینه ازحسد و کینه.
ششم – بستن دل از شک و شرک.
هفتم – بستن دست از آزار خلق و از ناگرفتنی ها.
هشتم – بستن حلق از لقمه حرام و ناخوردنی ها.
نهمبستن بند فتوت از زنا و ناکردنی ها.
دهم – بستن پای از مواضع تهمت و نارفتنی ها.
یازدهم – بستن خاطر از فکرهای بیهوده.
دوازدهم – بستن راه بخل و طمع.