بسم الله الرحمن الرحیم

عید دوی ملی

هفته سوم ماه می در تاجیکستان هفته ورزش وآغازین روز آن روز عید دوی ملی است در این روز (25/2/1390)  در اقصی نقاط کشور تاجیکستان برنامه دوی عمومی برگزار می گردد در شهردوشنبه هم این عید ملی به صورت گسترده وبا اشتراک همه اهالی اعم از زن و مرد ، پیرو جوان ، تاجیک و غیر تاجیک با شعار " تن صحتی و آرامی با دو"  برگزار و برگزیدگان در عیدگاه دوشنبه مفتخر به دریافت تحفه های خاطروی گردیدند.