بسم الله الرحمن الرحیم

برنده

وقتی از جوره (دوست) تاجیکم پرسیدم که؛ دینه(دیروز) کجا بودی؟ گفت: برنده بودم .

 گفتم مگر مسابقه ای چیزی بود که تو برنده بودی؟  گفت: نی (نه) من برنده هم کورسهایم (هم کلاسهایم) در تلویزیون بودم ، باز پرسیدم مسابقه تلویزیونی بود؟  گفت : نی گفتم پس چی؟ گفت : برآمد( سخنرانی، گفت و گو) هم کورس ها بود و من به عنوان سردار کورس (ارشد کلاس) از طرف دکن( رئیس دانشکده) به عنوان برنده انتخاب شدم .

 تعجبم بیشتر شد گفتم آخر مگر برنده را هم انتخاب می کنند؟ گفت: لبی(بله).

 کلافه شدم ..... گفتم آها تو از طرف دکن انتخاب شدی تا هم کورسانت را به تلویزیون ببری (برنده= کسی که دیگران را به جایی می برد.) گفت: لبی ، ولی در تلویزیون هم برنده بودم.

 گفتم میلش ( باشه) جوره جان ، برایم فهما ساز که برنده چیست و کیست؟  در نهایت او برایم توضیح داد که برنده در تاجیکستان علاوه بر دو مفهومی که ما در نظر داریم به کسی  برنده  گفته می شود که در یک برنامه تلویزیونی  یا در یک مجلس یا جشن و.. دیگران را معرفی کرده و هدایت و کنترل برنامه و صحبتها را برعهده دارد یعنی همان مجری.