بسم الله الرحمن الرحیم

بی بی سه شنبه

محفل ها و معرکه های زنانه در همه کشورها به سبک و سیاق خاصی برگزار می گردد در تاجیکستان یکی از این معرکه ها که رنگ و لعابی دینی هم دارد بی بی سه شنبه نامیده می شود این معرکه روزهای سه شنبه توسط برخی از خاله ها و اپه ها که فرزندانشان ازدواج کرده یا نیت خاصی دارند در منازل مسکونی برگزار می گردد. در این مراسم دسترخان(سفره ای) با هزار اسفند، نمک، شکر، چای خشک ، مویزو..)آراسته می شود. در این مراسم فردی که به او بی بی آتون گفته می شود به مداحی و فاتحه خوانی و ذکر صلوات پرداخته و احیاناً امر به معروف و نهی از منکر هم می کند.

در طول مراسم میهمانان نیت کرده و به تازه کردن(پاک کردن) مویزها مشغول شده و سر مویزها را در تکه پخته ای ( پنبه ای) که در جلوی هر کدام از آنها است، می گذارندو درنهایت در جای نمازی می گذارند.

در پایان مراسم هرکس مویزهای تازه شده توسط خود را شمرده و اگر تعداد آن جفت باشد می پندارد که نیتش برآورده خواهد شد . میهمانان این مویزها به همراه بخشی از محتویات سفره را به نیت تبرک با خود به خانه می برند.