بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیر جنبانی

در تاجیکستان برقراری مناسبت و علاقه (ارتباط) بسیار ساده و روان است و اگر اراده طرفین باشد این مناسبت  و علاقه تبدیل به پیوند شده و به خیزو خفت منجر می گردد.

بنابر این آستین بالا زدن برای برقراری ارتباط و ایجاد پیوند زیاد کاربرد و کارائی ندارد اما به هرحال کمپیرها(پیرزنان)، موسفیدان(پیرمردان)، جوره ها و دوگانه ها نباید بیکار بنشینند لذا گاهی تقدیر جنبانی می کنند تا تقدیر فردی که توان برقراری مناسبت با دیگری یا دیگران را نداشته یا در این زمینه توفیق مدنظر را نداشته است یا به هر دلیل مناسباتش به پیوند و خیزوخفت ختم نشده است، تکانی خورده و به سمت مورد نظر جنبیده و بغلتد.