بسم الله الرحمن الرحمن

سوویتی

واژه پرکاربرد سوویتی اشاره به دوران سوویتی یا  سایوزی است  ، سایوز در زبان روسی به معنای اتحاد است . در گپ زدن با تاجیکان اشاره به دوران سوویتی و سایوزی یعنی دوران حکومت کمونیستی بسیار است . یاشان ( جوانان) از آن دوره به گونه ای یاد کرده و موسفیدان و کمپیران ( پیرمردان و پیرزنان) به گونه ای دیگر.  اما هرچه هست هنوز با گذشت بیست سال از پاش خوردن اتحاد جماهیر شوروی و استقلال تاجیکستان تاثیرات و تعلقات به تفکرات و فرهنگ دوره سوویتی در تاجیکستان بسیار مشهود است . این تاثیر و تعلق چه در عرصه فرهنگ اعم از باورداشتها ، نگرشها و رفتارها و همچنین در عرصه سیاسی و اقتصادی خودنمایی می کند .