بسم الله الرحمن الرحیم

جی جی

دیدن برخی از چیزها و صحنه ها در تاجیکستان اینقدر مکرر در مکرر اتفاق می افتد که بعضاً دل را می زند و آن دیدنی جذابیت خودش را از دست داده و حسی را برنمی انگیزاند .

یکی از این دیدنی ها جی جی است که در انواع و سایزهای مختلف را چه بخواهی و چه نخواهی بیشمار می بینی و گریزی هم از آن نیست . به غیر از آن تعداد که تعمداً جی جی خود را به معرض تماشا می گذارند و شاید با ترفندهای سعی می نمایند که جی جی هایشان جلوه بیشتری داشته باشد اما لباس ملی زنان تاجیک به گونه ای است که علیرغم مراقبتی که بسیاری از زنان تاجیک می نمایند، در برخی مواقع به ویژه هنگامه سوار و پیاده شدن از مشروتکه( ون های مسافربرشهری) اگر جی جی از یقه لباس بیرون نزند از جی جی تا ناف یکسره نمایان می گردد.

( در تاجیکستان به سینه جی جی گویند)