بسم الله الرحمن الرحیم

مزه ام نیست

هرچند که تاجیکان تنج و باصفایند اما در مورد وعده تاکنون آنها را نغز و ساز ندیده ام تا بدانجا که به هنگام تعیین وعده با دوستان ایرانی به آنها تاکید می کنم که وعده تاجیکی نداده و سروقت مقرر در قرار حاضر شوید.

امروز که با یکی از جوره های تاجیکم قرار داشتم هرچند که براساس تجربه قبلی نیم ساعت پس از ساعت مقرر بر سر قرار حاضر شدم اما تا یکساعت پس از ساعت مقرر از جوره محترم خبری نشد فلذا علاقه (ارتباط تلفنی) را برقرار کرده و پرسانش شدم که: اکه جان چه خیل شده است چرا نمی آیی . در جواب گفت مزه ام نیست!

گفتم در اینکه بی مزه ای شک ندارم چرا که الان بیش از یکساعت است که تورا انتظارم.

اما او باز تاکید کرد که اکه مجید چون مزه ام نیست نتوانستم بیایم  گفتم آخه با مزه حداقل یک علاقه برقرار می کردی تا من انتظارت نباشم

گفت اینقدر مزه ام نبود که علاقه هم نمی توانستم برقرار کنم

شک برم داشت گفتم یعنی چه که مزه ام نبود ؟

 گفت یعنی : تابم نیست، کََسلم و سلامتیم نیست و باید به کسلخانه نزد دُختُر روم .