بسم الله الرحمن الرحیم

بای بابا

درتاجیکستان هر چند که  تفاوت سطح زندگی بین مردمان بسیار است اما این تفاوت زیاد به چشم نمی آید چرا که قریب به اتفاق کم بغلان ( فقرا- کم درآمدها ) و قشر متوسط جامعه به گونه ای پوشیده و در مجامع عمومی رفتار می کنند که تو متوجه سطح درآمدشان نمی شوی و آنگاه که از سطح درآمدشان مطلع می گردی حیران می مانی که چگونه توانسته اند به این زیبایی صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند . از طرف دیگر قریب به اتفاق بای بابا ها ( آدم های پولدار- آدمهای موفق) هم به گونه ای رفتار می کنند که زیاد در چشم نیست. البته بای باباها را شیشکه هم می گویند.