بسم الله الرحمن الرحیم

مصلحت

یکی از واژگان کلیدی در تاجیکستان مصلحت کردن است . از ابتدای صبح با ملیسه(پلیس) ، صاحبخانه ، فروشنده و... باید مصلحت کنی یعنی باید به توافق بررسی و آنگاه که شور و مشورتت به پایان رسید و با دادن چند سامان ناقابل قانون و قاعده ای را که از منظر پلیس ویران ساخته ای دوباره آباد کردی و یا تخفیف مورد نظرت را گرفتی و... در واقع زمانی است که تاجیکان به آن پختن مصلحت می گویند یعنی مشاوره ها و مذاکره به توافق منجر شده و تصمیمی عملیاتی شده یا در حال عملیاتی شدن است.