بسم الله الرحمن الرحیم

زباله

تهیه نان در تاجیکستان هرچند سهل و ساده بوده و از صف و نوبت خبری نیست بلکه نان فروشان بسیاری التماست می کنند و می خوانندت که: مرحمت نان  تازه . اما نحوه عرضه غیر بهداشتی نانها بسیار آزاردهنده است. تحمل نانهای تاجیک آنگاه سخت تر می شود که بدانیم آنها به چانه های خمیر زباله می گویند!!

البته واژه زواله در ایران هم برای چانه نان کاربرد دارد اما به نظرم می آید که واژه زواله تداعی کننده چیز خاصی نیست ولی واژه زباله برای ما ایرانیان تداعی کننده چیزهای ناخوشایندی است . البته این تداعی برای تاجیکان وجود نخواهد داشت چرا که آنان به آنچه که ما زباله می گوئیم پرتاوه یا به روسی موسور می گویند!!