بسم الله الرحمن الرحیم

اوبال

هرکار ناپسند یا گنده ای را یا هر عمل ناصواب از نظر شریعت در فرهنگ عامه مردم تاجیکستان اوبال نامیده می شود از جمله:  اغوا انداختن در کار یک عائله(حرف و حدیث درست کردن برای یک خانواده )، بی انصافی در سودا( خرید و فروش) ، عذاب جانوران، بی ستر گشتن( بی حجابی)، چخت ایستاده آب نوشیدن( راست ایستادن و آب خوردن) نظر نامحرم بر موی سر غلتیدن (افتادن).

امیدآنکه در این ماه شریف رمضان توفیق الهی یارو مددکاربوده از میزان اوبالهایمان کم شده و رحمت و مغفرت الهی نصیب گشته قلم عفو بر اوبالهای پیشینمان کشیده شود.