بسم الله الرحمن الرحیم

چیلیک

 

تاجیکان انگشتان را "چیلیک"  می گویند و از آنجا که پنج چیلیک یک خیل ( شکل – اندازه) نمی باشند هر انگشت نامی دارد. جالب ترین نام هم  نام انگشت شصت است که به آن "نره انگشت" می گویند. اینکه چرا به این انگشت نره می گویند را پرسان شدم.

 

 گفتند: چون از همه چیلیک ها کلان تر و "بز بالای" (تنومند) چیلیک ها است.

 

 گفتم: اگر مبنا کلانی و بز بالایی باشد که ماشاالله زنان کلان و بزبالا در تاجیکستان از مردان بیشتر نباشد کمتر که نیست .

 

گفتند: نه جدای کلانی این چیلیک رهبر دیگر چیلیک ها هم بوده و آن چهار چیلیک را به هنگام مشت شدن دست در زیر خود می گیرد. و نمی شود که یک ضعیفه ( زن) رهبر باشد و دیگران به زیر او روند!!

 با این دلیل دیدم نام مناسبی بر این چیلک گذاشته اندو فلذا "خپ"(سکوت ) کرده و دیگر در این باره گپ نزدم!!