بسم الله الرحمن الرحیم

دفتر دانشجویان ایرانی

 پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق

 آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

به حول و قوه الهی دفتر دانشجویان دکترای ایرانی پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به منظور پیگیری امور و مطالبات دانشجویان شاغل به تحصیل در  پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در سه عرصه اداری، آموزشی و رفاهی  آغاز بکار نمود تا ضمن پیگیری منسجم به انجام رسیدن مطالبات و کاستن از مشکلات، زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان  را در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری، فراهم نماید.

با همکاری و مساعدت پرفسور عبدالواحد شمال اف ریاست محترم پژوهشگاه،  این دفتر در محل حوزه ریاست  پژوهشگاه آغاز بکار کرد تا از بدو مراجعه داوطلبین آنان را نسبت به فرایند ثبت نام ، تهیه پرپوزال، تهیه و چاپ مقالات ، امتحان سپاری ، ترجمه ، تنظیم رساله ، شرکت در کنفرانسهای علمی و ... آشنا نموده و مساعدتهای لازم را در زمینه امور ویزا، آویر ، صدور گواهیها و.... را به انجام رساند.