بسم الله الرحمن الرحیم

گریختگی مزه

دیروز که علاقه موبیلی با یاردمم ( دستیار)  برقرار ساختم و از او علت نیامدن بر سر قرار را جویا شدم . گریختگی مزه اش ( مریض شدن) را بهانه کرد و گفت که مزه ام  گریخته است و قوت کار را ندارم . گفتم آخر مگر مزه هم می گریزد گفت از دست شما ایرانی ها و سراسیمگی تان (شتاب) مزه که هیچ خود آدم هم می گریزد.