بسم الله الرحمن الرحیم

تورمه

بازداشتگاه موقت برای محروم کردن موقت مظنونین را تا هنگامی آنها را به سود (دادگاه) می فرستند را در تاجیکستان سیزا (بازداشتگاه)  گویند و آنگاه که در سود سیاه کن (دادستان)  جرایم اورا برشماری کرد و سفیدکن( وکیل) هم تلاشش را برای رفع اتهامات به خرج داد سودیه (قاضی) یا حکم بر آزادی صادر کرده یا حکم محرومیت  از آزادی . در این صورت محروم از آزادی برای مدت مشخص شده به تورمه ( زندان) منتقل می شود .