علاقه
ارتباط به ویژه از نوع تلفنی (چه ثابت و چه موبیلی )را در تاجیکستان علاقه می گویند بنابر این اگر شما در تاجیکستان به شماره ای زنگ بزنید و قصد برقراری علاقه ای را داشته باشیداگر طرف گوشی را برداشت که هیچ و الا ممکن است  یکی از این جملات را بشنوید که زحمت ثبت و ضبط آنها را جناب آقای سید محمد عضنفری برعهده داشته است:
مشتَری زنگ شما را قبول کَردَه نَمی تواند.
رقم موجود نَبوده، گرفته شد.
شما به خاطر نپرداختن حق خذمت تلفن خود قرض دار می باشید.
دستگاه مشتَری خاموش کَرده شده و یا بیرون از مِنطَقَه شبکَه فعالیت قرار دارد.
عَین حال مشتَری بَند است. لطفاً بعد تر زنگ زنید.
مُشتَری جواب نمی دهد یا موقتاً دست نارَس است.
ببخشید، به رقم گرفتَه شما، خذمت رَسانیده نَمی شود.
رقم نادرست گرَفته شد.
تلیفون موبیلی مشتَری موقتاً خاموش کَردَه شده است.
ببخشید این رقم بی کار گشته شده است.
مشتری دعوت شونده حضور ندارد، لطفاً بعدتر زنگ زنید.
رقم وجود ندارد.
مشتری دعوت شونده مشغول است.
برای ادامه صحبت در خط علاقه بمانید.
وهنگامی که شما می خواهید موبایل خود را شارژکنید و سراغ دستگاه می روید:
رَقم را داخل کنید.
پول را به پول قبول کنَک داخل کنید.
گرفتن چیپته را فراموش نکنید.  دعوای شما بدون چیپته  قبول کرده نَمی شود.
نویسنده: سید محمد غضنفری