بسم الله الرحمن الرحیم

دَرَک

امروز 29/10/2011 درک یافتم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چند نفر از روسای نواحی را در ولایت ختلان و سغد به علت از عهده  وظیفه های بردوششان گذاشته شده نبرآمده اند از وظیفه سبکدوش (عزل) نمود .

ایکاش رکتوران (روسای)  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تاجیکستان به تبعیت از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ازاین درک (خبر- اطلاع) می یافتند که برخی از همکاران آنها  ازعهده  وظیفه های بردوششان گذاشته شده نبرآمده و علاوه بر آن مشغول به پاره گیری(رشوه گیری) کلان هستند و باید از وظیفه هایشان سبکدوش شوند .