بسم الله الرحمن الرحیم

قیطرمه

پیوه (شراب) و میوه و بیوه سه فراوانی تاجیکستان است پیوه و میوه مشتاقان بسیار دارد ،  اما بیوه گان باید دنبال چاره بوده و بخت خود را برای بار دویم یا چندم بگشایند یکی از ترفندها استفاده از قیطرمه است.

قیطرمه بسته ای است مشتمل بر چای قاق (چای خشک) ، قند، نمک، اسپند و آب که آن را نزد ملا برده از او می خواهند که دعای گشایش بر این بسته بخواند.

این بسته را  به نیت گشایش بخت به خانه برگردانده اسپند را دود کرده  و چای و نمک  وقند را با چای و نمک و قند خانه ارلش (آمیخته) کرده ، سه قولت (جرعه)از آب را نوشیده با بقیه آب بدن را شسته و در انتظار می مانند که طالبی را در تور نمایند.

البته از ترفند قیطرمه برای گشایش کار و رفع مشکلات دیگر هم استفاده می برند.