بسم الله الرحمن الرحیم

کتابخانه ملی تاجیکستان

روزدوشنبه 31/10/2011 (9/8/1390) به اتفاق جناب آقای دکتر هژبر تهرانی از اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و آقای دکتر ایوب منصوری به منظور هماهنگی اهدای کتاب توسط انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بازدیدی داشتیم از محل کتابخانه ملی تاجیکستان که مدتی است محکم ( بسته) بوده و در حال آماده سازی کتب برای انتقال به بنای با حشمت زمانوی جدید است . جلسه مفصلی هم با دکتر تاش اف کتابخانه ملی قدیم و معاون کتابخانه ملی جدید داشتیم

ایشان به تفصیل و با شور و حرارت خاص از بنای جدید کتابخانه ملی و ظرفیت 10 میلیون نسخه ای آن و جایگاهی که بخش کتب فارسی در آن خواهد داشت سخن گفت . ایشان اشاره ای هم به هفته فرهنگ ایران در سال جاری و اهدای 16 هراز جلد کتاب نفیس توسط وزیر فرهنگ ایران داشته  و اظهار داشت که ما این کتب را همچون گوهرک چشم دانسته و بالای سر خود گذاشته و بهترین مکان را در ساختمان جدید به این کتب اختصاص خواهیم داد... گپ بسیار شد و از ظرفیت سه و نیم ملیونی کتابخانه سابق و اهدا و جمع آوری قریب سه میلیون نسخه کتاب جدید در چند ماه اخیر صحبت شد .از نیازمندی به کتب با خط نیاکان گفتگو شد و پس از اینکه ایشان در جریان طرح انجمن دوستی ایران و تاجیکستان قرار گرفت از آن بسیار استقبال کردند.

نکته قابل تاسف اینکه شرایط انتقال و جمع آور کتب مساعد نبوده و بیم آن میرود که بخشی از این کتب ویران شوند.امیدوارم که مسئولین محترم کتابخانه ملی ایران که تجربه جابجایی کتابخانه را دارند دوستان تاجیک را از تجربه ارزشمند خود بهره مند سازند.