بسم الله الرحمن الرحیم

عیدقربان

با تبریک عید قربان روز پیوند با عبودیت قطعه شعر زیر از شاعرمعاصر تاجیک "جوره یوسفی" راتقدیم حضور می سازم.


مرغ جان پرپر زنان پهلوی جانان آمده
روز قرب هست، انسان سوی یزدان آمده
عید قربان، عید قربان، عید قربان آمده
لطف حق بارنده تر از ابر نیسان آمده

مشکلات مومنان بسیار آسان آمده
عید قربان، عید قربان، عید قربان آمده
خوش به آن کس از گناهانش پشیمان آمده
از پی آمرزش حق زار و نالان آمده

عید قربان، عید قربان، عید قربان آمده
کافر از جمعیت ما مات و حیران آمده
وقت هم پای این قوم پریشان آمده
عید قربان، عید قربان، عید قربان آمده

سنگ حاجیان به فرق شر شیطان آمده
گاه پیروزی هر فرد مسلمان آمده
عید قربان، عید قربان،عید قربان آمده