بسم الله الرحمن الرحیم

11/11/2011

امروز (20/8/1390) از نظر تقویم میلادی روز جالبی است 11/11/2011 به همین مناسبت بد ندانستم که چند نکته در باره  سالشمار میلادی و شمسی و قمری را تقدیم حضورتان نمایم.

الف) برای تبدیل سال هجری شمسی به میلادی از اول فروردین تا 10دی ماه سال شمسی عدد 621  و از 11دی ماه تا آخراسفند عدد 622  را به سال شمسی اضافه نمائید. برای مثال اگر عدد 621را به عددسال جاری(1390) اضافه نمائیم عدد سال میلادی جاری به دست می آید. بدیهی است که برای تبدیل سال میلادی به هجری شمسی هم باید عدد 621 یا 622 را از سال میلادی کسر نمائیم.

ب) تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس
هر سال قمری تقریبا 10 روز و 21 ساعت از سال شمسی کوتاهتر است در نتیجه بر مبنای محاسبه سال قمری، از مبدا تاریخ اسلام یعنی هجرت حضرت رسول اکرم (ص) تاکنون در مقایسه با سال شمسی 42 سال بیشتر گذشته است و به تعبیر دیگر هر 33 سال شمسی، 34 سال قمری است. بنابراین برای تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس از اعداد 33 و 34 به روش زیر استفاده می شود.
1432 = 42+1390  42= 33:1390
1390 = 42- 1432  42= 34: 1432

ج) ماههای‌ میلادی‌

شماره‌ ماه‌    نام‌ ماه‌    تعدادروزهای‌ماه‌     معادل‌ ایرانی‌

1              ژانویه‌            31           11 دی‌ ـ 11 بهمن‌

2              فوریه‌            28           12 بهمن‌ ـ 9  / 10  اسفند  در سال‌ کبیسه‌ 29

3              مارس‌            31          10 /  11  اسفند ـ 11 فروردین‌

4              آوریل‌           30          12 فروردین‌ ـ 10 اردیبهشت‌

5               مه‌               31           11 اردیبهشت‌ ـ 10 خرداد

6             ژوئن‌             30          11 خرداد ـ 9 تیر

7            ژوئیه‌             31           10 تیر ـ 9 مرداد

8             اوت‌              31           10 مرداد ـ 9 شهریور

9           سپتامبر           30           10 شهریور ـ 8 مهر

10         اکتبر              31            9 مهر ـ 9 آبان‌

11         نوامبر            30            10 آبان‌ ـ 9 آذر

12        دسامبر            31             10 آذر ـ 10 دی