بسم الله الرحمن الرحیم

سچاق

یکی از چیزهایی که در تاجیکستان در رزمیرهای متنوع  بسیار استفاده دارد "سچاق" است . در"آشخانه ها" و بر سر "دسترخان" نوع کوچک سچاق قرار داده شده و از آن به جای دستمال کاغذی استفاده می شود. البته هنوز متوجه این مطلب هم نشده ام که نگارش صحیح آن "صچاق" است یا "سچاق" همچنانکه در ایران هم نفهمیدم بالاخره آنچه که با آن دست و روی خود را "قاق" ببخشید خشک میکنیم "حوله" است یا "هوله"