بسم الله الرحمن الرحیم

ایزار

پوشیدن "ایزار" امروزه در تاجیکستان کمتر شده است و برخی از تاجیکان از پوشیدن "ایزار" ، "ایزا" می کشند و برایشان پوشیدن "بروک" مطلوب تر است .

برای فهما شدن این عبارت کوتاه ناچارم که سه واژه را معنا کنم :"ایزار"= شلوار محلی (ملی) "ایزا"= خجالت، شرم ، حیا "بروک"= شلوار جین، فاستونی و...

قابل توجه دوستانی که تصور میکنند دانشجویان ایرانی در تاجیکستان مشکل زبان ندارند!