بسم الله الرحمن الرحیم

کوف

در گذشته تاجیکستان که انتقال مفاهیم دینی مشکل بوده است، کمپیرها (پیرزنان) از نبیره هایشان (نوه ها) می خواستند که شب های جمعه در جاگه خواب( رختخواب) به دست راست خوابیده و دعای شب جمعه را هفت بار خوانده سه بار در کتف چپ و چهار بار در کتف راست کوف (فوت) کنند. و از این طریق در ذهن آنها ایجاد سوال کرده و با جواب هایی که به سوال های آنها می دادند مفاهیم را هم منتقل می ساختند.

متن دعا این است

امشب شب جمعه هی

مصطفی در منبره

گرد منبر عنبره

چار پیره در بره

یک میوه هی در بهشت

نام او قران نوشت

هرکسی این دعا ره بدانه و بخوانه

جای او هستِ  بهشت