بسم الله الرحمن الرحیم

کریشه

در تاجیکستان نغز و تنج در حین  و بعد از جنگ شهروندی بسیاری "غم" دیده و برخی نیز کارشان غم دادن بوده وهست، لذا بسیاری از غم دیدگان به دنبال  "کریشه" بوده و هستند . تا کارشان سامان یافته و در سایه دولتشان بیاسایند.

احتمال این عبارت کوتاه شما را هم غم داده است  و من باید برای فهما شدن نقش کریشه را ایفا کرده و این مطلب را برایتان فهما سازم.

"کریشه" در اصل واژه ای روسی به معنای "بام خانه" است که خانه و لوازم درون خانه و اهل خانه را از آفتاب و بادو باران و...مصون می دارد این واژه به عنوان یک  اصطلاح در تاجیکستان معنای حامی ، پشت ، پارتی و... را دارد. یعنی کسی که می شود با اتکای به او غم (آزارو اذیت) ندید.

در مدارس و مراکز آموزشی به کریشه طلبه ها( دانش آموزان) و استیودنت ها(دانشجویان) تقا (دایی) می گویند.