بسم الله الرحمن الرحیم

مامگی

در جامعه سنتی تاجیکان،  فرزندانی را که بسیار کسل (بیمار) شده و اهل عائله(خانواده) را غم می دهند، دارای "مامگی" دانسته و معتقدند که حتماً باید مامگی کرده شوند!

برای مامگی کردن، فرزند را نزد "کمپیری"(پیرزنی) که به این کار شهره هست  و به قولی دست پیر گرفته است برده واو آن طفل را مامگی می کند.

برای مامگی کردن سفره خمیری را "پرتافته" (پهن کرده) برروی آن "آرد بیخته" (الک می کنند) بر چوبچه هایی "پخته"(پنبه) پیچانده آنها را در روغن تر کرده و بر آرد بیخته شده درون سفره "میخلانند"(می زنند) آنگاه نوک آن چوبچه ها را آتش "می گیرانند" (می زنند) و کمپیر برای طفل دعا می خواند تا "ماماها"( جن ها) راضی شده و طفل را دیگر غم ندهند .