بسم الله الرحمن الرحیم

مطالب هفته نامه های چاپ دوشنبه در هفته منتهی به  2011/12/23

ادامه ماجرای خانواده توره جان زاده و شورای علما و نشست اخیر سران کشورهای اتحاد دولت های همسود سازمان پیمان امنیت جمعی و جامعه اقتصادی اوراسیا در مسکو، مطالب عمده مطبوعات این هفته چاپ دوشنبه را تشکیل می دهد.

به گزارش زیارت شاه احمدشاه از دوشنبه  در این زمینه توجه فرمایید: (http://tajik.irib.ir/persian/7042)