بسم الله الرحمن الرحیم

"مالادیس"

به صبر و تحمل تاجیکان باید گفت : "مالادیس"

به بی خیالی و سرزندگی تاجیکان باید گفت : "مالادیس"

به تنجی و آرامی تاجیکان باید گفت : "مالادیس"

به توانمندی هماهنگ سازی دخل و خرج تاجیکان باید گفت : "مالادیس"

به صفا و صمیمیت تاجیکان باید گفت : "مالادیس"

به...... تاجیکان هم باید گفت "مالادیس"

در کل این مردم درخور صد بلکه هزاران "مالادیس" هستند.

.

.

.

"مالادیس" = آفرین