بسم الله الرحمن الرحیم

هدیه سال نو

تامین برق سراسر تاجیکستان در شبانه روز سال نو

شرکت برق تاجیک اعلام کرد:همه مردم تاجیکستان در روزهای 31 دسامبر سال جاری و 1 ژانویه از نعمت برق در شبانه روز بهره مند خواهند بود.

خبر کاملاً گویا است برای مردمی که در بعضی از نقاط تاجیکستان در شبانه روز تنها دو سه ساعت از نعمت برق یا به تعبیر گویاتر انرژی برخوردار هستند 48 ساعت برق دار بودن بزرگترین عیدی است!!

به گزارش زیارت شاه احمد شاه از دوشنبه توجه فرمایید:

(http://tajik.irib.ir/persian/7162)