بسم الله الرحمن الرحیم

سرودها

همیشه برایم این سوال بود که این میل و توانمندی تاجیکان به آوازه خوانی و طرب از کجا ریشه می گیرد تا اینکه مدتی قبل با کتاب سرودهای صنف 1( اول دبستان) برخورد کردم . چند تصویر از این کتاب را برایتان می گذارم فکر کنم گویا باشد.