بسم الله الرحمن الرحیم

رانندگان ایرانی گرفتار در تاجیکستان

سال 2011 پایان یافت ولی مشکل رانندگان ایرانی در تاجیکستان همچنان حل نشده باقی ماند امید است سفیر محترم ج.ا.ا در تاجیکستان که به خاطر انجام مستحبات زیاد به این افتخار رسیدند که برای چهارمین سال پیاپی سفیر سال تاجیکستان شوند با عنایت به این وصیت حضرت ایت الله فاضل در این باقی مانده دوره سفارتشان در تاجیکستان برای راه افتادن کار این دو بنده خدا چاره اندیشی نمایند .