زبان دولتی در تاجیکستان و

الفبای سرلیک ( خطی که تاجیکان با آن فارسی را می نویسند)

مطابق اصل دوم قانون اساسی جمهوری تاجیکستان ، زبان رسمی کشور تاجیکستان

 تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند و همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند. با اینحال زبان روسی رواج زیادی دارد. تا درسال 2009 بر اساس فرمان امامعلی رحمان به منظور ترویج بیشتر زبان تاجیکی روز 5 اکتبر هر سال روز جش زبان تاجیکی اعلام شده است


 و از روز اول اکتبر که مصادف با روز آموزگار در تاجیکستان است برنامه های مفصلی در ارتباط با روز زبان تاجیکی در حال اجرا ست .

تاجیکان هرچند به فارسی شیرینی تکلم می کنند امابیشتر آنها  از نوشتن به خط زیبای فارسی یا به تعبیر خودشان«خط نیاکان» ناتوانند.خط فارسی در تاجیکستان در دورۀ شوروی کنار گذاشته شد و جای خود را نخست به خط لاتین و سپس به خط سرلیک (روسی) داد. هم اینک زبان تاجیکی به خط روسی که البته تا اندازه‌ای با گویش تاجیکی هماهنگ شده، نوشته می‌شود. سرلیک یا کرلیک (Кириллица ) الفبایی است که از الفبای یونانی گرفته شده و برملت‌هایی که زیرسلطه روس‌ها بوده‌اند تحمیل شده است.

1

2

3

4

5

А

Б

В

Г

F

اَ

ب

و

گ

غ

6

7

8

9

10

Д

Е

Ё

Ж

З

د

یِ

یا

ژ

ز-ذ-ض-ظ

11

12

13

14

15

И

Й

Й

К

К

ِا

ی آخر

ی

ک

ق

16

17

18

19

20

Л

М

Н

О

П

ل

م

ن

آ

پ

21

22

23

24

25

Р

С

Т

У

У

ر

س- ص- ث

ت- ط

او- ضمه

و

26

27

28

29

30

ф

Х

Х

Ч

Ч

ف

خ

ح- ه

چ

ج

31

32

33

34

35

ш

Ъ

Э

Ю

Я

ش

ع- همزه

اِ

یو

یَ