فیل و لطیفه­ای قابل تامل

دیروز(5 اکتبر مصادف با 13 مهر)  روز جشن ملی زبان تاجیکی در تاجیکستان بود و برنامه های متعددی برگزار گردید. در یکی از این برنامه ها امام علی رحمان  رئیس جمهور تاجیکستان به تفصیل نقطه نظرات خود را در این ارتباط بیان داشت و همه را موظف کرد برای قوام زبان تاجیکی همت کنند.از بین همه صحبت های ایشان که در جای خود باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد ، عبارت مادر ، وطن و زبان در این سخنرانی چندین بار تکرار شد که برایم بسیار جالب بود


امروز که در دانشگاه با تنی چند از دانشجویان تاجیک مقطع دکترادر این زمینه صحبت می کردم ، نظرات جالبی مطرح می شد و مهمترین نکته ممانعت روس از قوام یافتن زبان تاجیکی و برگشت به خط نیاکان ( فارسی ) بود و نکته دیگر فعالیت عمیق فرهنگی روسها در دوره اتحاد جماهیر شوروی که برخی از باورها را ایجاد کرده است . یکی از دانشجویان لطیفه ای را نقل کرد که گویا در محافل دانشجویی تاجیکستان مشهور ا ست.

هرچند لطف این لطیفه بیشتر از مضمون و محتوا به شیرینی گویش تاجیکی آن است اما از آنجا که حاکی از یک باورقابل تامل است. آن را در اینجا نقل به مضمون می کنم .

در یک مجمع علمی از دانشمندان روس ، تاجیک، المانی ، ایرانی و امریکایی خواسته می شود در مورد فیل تحقیق کرده و نتیجه آن را منتشر سازند . سال بعددر المان چند مجلد کتاب منتشر می شود  با عنوان "مطالبی چند در باره فیل" ، امریکایی ها یک جزوه چند صفحه ای انتشار داده­اند با عنوان "همه چیز در باره فیل "، روس ها دو مجلد ارائه می­کنند با عنوان"فیل ها روس تبارند "و "فیل های روسی" ، در تاجیکستان یک جلد کتاب ریسو می شود با عنوان "فیل روسی و دوستان تاجیکش " و عنوان کتاب ایرانی می شود" فیل ولایت فقیه".