بسم الله الرحمن الرحیم

اَ لِمنت

یکی از عریضه های دعواگی که بسیار به "سودهای" (دادگاهها) تاجیکستان ارائه می شود در باره اجرانکردن و سرکشی "اَته" (پدر) کودکان از وظایف برعهده گذاشته شده اشان است.

پس از دادن این عریضه که توسط آچه کودکان یا آدمی که سرپرستی کودک برعهده اش است صورت می گیرد، سود آته کودکان را "فریاد" (احضار) کرده و با بررسی معاش مردک "المنت" (هزینه زندگی – نفقه) کودکان را مشخص و از او می خواهند که ماهانه این المنت را بپردازد و اگر اینگونه نشود که معمولاً هم نمیشود باز زنک به سود مراجعه و دعوا می کند که او المنت تعیین شده را نمی پردازد. دویم باره سود مردک را فریاد کرده و به او می فهمانند که اگر سرکشی کند جوابگری دارد. و سود می تواند چاره های سخت تر را معین کند و.... ودر نهایت اگر آته کودکان نگریخته و به ناچار المنت را پرداخت نماید این المنت را زهر تنه آچه کودکان و کودکان کرده "می تید" (می دهد).