بسم الله الرحمن الرحیم

خوردن حرف

در گفتار تاجیکان برخی ازحروف خورده شده و تلفظ کرده!! نمی شوند. این خوردن حروف قاعده واحدی نداشته ودر لهجه هر منطقه تفاوتهایی هم با هم دارند. به این چند نمونه توجه کنید

می دهد= می تید یا میتَ

می روی= میری

رفته ایستاده ام ( درحال رفتن هستم- دارم میروم)=رفتستم

خورده ایستاده ام= خوردستم

من= مَ