بسم الله الرحمن الرحیم

 لولیهای سرسر بام ---- خپکها کارخودکنند تمام

در تاجیکستان مثلی زیباست که از آن دو تعبیر متفاوت می شود به تعبیر دیگر مثلی است دو پوسته!

برگردان این مثل به فارسی غیر تاجیکی! این می شود:

 او که بسیار وعده داده و این میکنم و آن می کنم می گوید ، کاری از دستش برنیامده وهیچ نمی کند ولی آن که ساکت نشسته کار ناگفته را به پرگی(تمام و کامل) انجام می دهد .

شاید هم معادل این مثل باشد که: ازآن نترس که های و هوی می کند از آن بترس که سربه توی دارد.

لولی= جوکی- گدا ( که در راهها گشته و دادو فریاد می کنند)