بسم الله الرحمن الرحیم

راه سفید

آقا سلیمان به لطف حق و با توجه و عنایت هموطنانش در تاجیکستان اعم از دانشجو، کادر اداری، تجار و... و به ویژه تلاش مسئولین محترم سفارت و با گذشت از بخش عمده ای از حقش ، پس از قریب به ده ماه اقامت اجباری در تاجیکستان، امروز عازم وطن شد. به قول تاجیکان برایش آرزوی راه سفید و برار کار را دارم.

ضمن تشکر ازهمه دوستانی که پیگیر مشکل این هموطن بودند .امیدوارم اگر  مطالب و پیام های گذاشته شده در این زمینه باعث رنجش کسی شده است به بزرگواری خود  حقیر را عفو نمایند. 

یاعلی