بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب

از سال 2000 "اینجانب" در "فکولته" "صنعت"   "گزت" عالم هنر ، از سال 2009 منبعد در شکل "ژورنال" پیوسته نشر می شود.

شما از این عبارت چه می فهمید و مفهوم  این عبارت را چگونه تشریح می نمائید؟

یکی از مشکلات جدی در درک مفاهیم گفتاری و نوشتاری تاجیکان عزیز برمی گردد به "چند گپه بودن" برخی از واژه ها در گفتار و نوشتارهایشان .

به نظر شما در این عبارت واژه "اینجانب"  را معادل چه واژه ای باید قرار داد؟

"اینجانب" را این سو معنا کرده ، آن را معادل "منبعد" و "به بعدهم"  می گیرند بنا براین مفهوم عبارت بالا اینگونه می شود.

از سال 2000 در دانشکده صنعت روزنامه عالم هنر نشر می گردیده است و از سال 2009 به بعد نشر آن در قالب مجله ادامه یافته است.

 البته مشاهده کردید که در این عبارت اصلاً حذف واژه "اینجانب" مناسب تر است .....خدا به داد برنامه نویسانی برسد که در حال نگارش یا تکمیل برنامه نرم افزاری ترجمه از سرلیک به فارسی و بالعکس هستند.